OTOpia

We leven in een tijdsgewricht waarin we ons steeds meer bewust worden van de risico’s van onze samenleving. We verwachten veiligheid en we weten dat we onzekerheid krijgen. Toch moeten we ons als crisisorganisaties en samenleving goed voorbereiden op het logische, het onzekere en onwaarschijnlijke scenario van rampen of crises. Dat doen we als crisispartners vooral door onszelf op te leiden, te trainen en te beoefenen. Dat evalueren we en de te leren lessen implementeren we dan in nieuw beleid, werkwijzen, processen en protocollen.

 

Iedere partner heeft zijn eigen (v)aardigheden op dit gebied en wil graag delen en beter samenwerken. Dat kan ook niet anders in een tijd waarin door teruglopende resources de beoogde kwaliteit van hulp en dienstverlening in de crisisbeheersing onder druk staat.

 

Om dit te aan te moedigen en te faciliteren heeft de Taskforce OTOTELSim (opleiden, trainen, oefenen, testen, evalueren, lessons learned en simulatie) in opdracht van het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie en in samenwerking met het Maurits Instituut en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht OTOpia gelanceerd.

 

Op 27 mei 2015 zijn de eerste stenen gelegd voor de bouw van OTOpia. Opleiders en trainers, uit heel Nederland, hebben op deze dag hard gewerkt aan het versterken van hun netwerk en onderlinge band door o.a. een stukje teambuilding, zij hebben start gemaakt met opgetellen van een gezamenlijk OTOpisch manifest, er zijn gezamenlijk diverse crisisscenario’s doorlopen en er is gedebatteerd over diverse onderwerpen.

 

OTOpia; een “samenleving” waarin alle opleiders en trainers werkzaam in de (semi)publieke crisisbeheersing en hulpverlening intensiever samenwerken en nog meer en vaker van elkaar leren. Vooral in de ‘’koude fase’’.

 

Prins Maurits van Nassau (1567-1625) was stadhouder en legeraanvoerder. Hij had de nut en noodzaak van een gezamenlijke OTOTELSim aanpak met heel zijn hart onderschreven.

Prins Maurits van Nassau was zijn tijd ver vooruit. Hij streefde al naar gezamenlijk oefenen. Met als resultaat dat de Nederlanden zo sterk werden, civiel en militair, dat een van de grootste crises uit onze geschiedenis, de Spaanse overheersing, stad voor stad en regio voor regio is bedwongen. Het heeft uiteindelijk geleid tot de grootste bloeiperiode van onze natiestaat ooit, de Gouden Eeuw.

 

Het Maurits Instituut is gevraagd om in de komende tijd OTOpia levend te houden. Hoe, dat is nog ongewis. In de tijd van prins Maurits was er aanvankelijk geen geld om te oefenen. Totdat hij met de pet rondging in de regio. We vertrouwen erop dat, net als toen, de overheden hiervoor de handen weer ineen slaan.

Minstens even belangrijk is uw overtuiging dat OTOpia hard nodig is. Wij hopen dat u een ambassadeur wordt van Otopia. Binnen en buiten uw organisatie.

 

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over OTOpia, meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief.