Masterclass reeks | Anders Kijken | Info pagina

De masterclass reeks | Anders Kijken | Info pagina

Deze informatie pagina van de masterclass reeks “Anders Kijken” is bedoeld voor deelnemers en geïnteresseerde op zoek zijn naar aanvullende of actuele informatie.

Inhoud

Programma

De masterclasses zijn ingedeeld naar drie hoofdthema’s en wordt afgesloten met het “Sluitstuk”. Elk aandachtsgebied behandelt vervolgens enkele geselecteerde leidende topics die elk in een masterclass zullen worden behandeld.

Strategie en Business Intelligence met de topics:
1: Toekomstvisie en Strategie
2: “Business Intelligence”- De Informatiefunctie

Leidinggeven (Commandovoering) onderverdeeld in:
3: Planning, Besluitvorming en Communicatie
4: Leiding en Sturing

Uitvoering met:
5: Teams, teamperformance en samenwerken

Sluitstuk
6: Integrale samenvatting en toepassing op een Business case

De opbouw van elke masterclass bestaat uit een inleiding, gevolgd door ervaringen uit de civiele en/of militaire wereld. Vervolgens vergelijken we beide invalshoeken met elkaar, duiden we overeenkomsten en verschillen en identificeren we “lessons-to-be-learned”. Als afronding zal een (actuele, fictieve maar herkenbare) casus nader worden beschouwd waarbij voldoende ruimte is voor discussie en inbreng van eigen casuïstiek.

De masterclasses vinden plaats op een goed bereikbare centrale locatie in Nederland. Ze beginnen om 14:30 uur en eindigen om 20:30 uur. Tijdens de masterclasses wordt gezorgd voor een goede maaltijd. Na afloop is volop gelegenheid om na te praten tijdens de borrel.

Het aantal deelnemers is minimaal 15 met een maximum van 25.

» Meer hierover

Masterclass 1 | TOEKOMSTVISIE EN STRATEGIE

Besturingsconcept 01

Organisaties en bedrijven floreren wanneer er meer aandacht besteed wordt aan zingeving en bezieling. Bedrijven die niet alleen door geld gedreven worden, maar menselijkheid hoog in het vaandel dragen doen het goed, zeker sinds de economische crisis. Logisch want medewerkers die achter de doelen van het bedrijf staan en weten wat hun rol in het grote geheel is, dragen hier actief aan bij en zijn loyaal.

Daarnaast zijn de bestaande “marktpositie” en mogelijke directe bedreigingen aspecten die voortdurend aandacht behoeven. Echter in de huidige sterk fluïde omgevingen is het cruciaal om te weten aan welke eisen een organisatie over enkele jaren zou moeten voldoen wil ze nog relevant zijn.

Het overleven nu en de kans om over enige jaren nog steeds te bestaan – ook wel het “voortzettend vermogen” genoemd – is sterk gerelateerd de kijk op de toekomst, de invulling daarvan en de ambitie c.q. het te bereiken doel.

Masterclass 2 | “BUSINESS INTELLIGENCE”- De informatiefunctie

Het bepalen van de strategie, het verkennen van een nieuwe markt, de lancering van een nieuw product of het nemen van een belangrijk besluit: het kan niet zonder de juiste informatie. Informatie verzamelen, ordenen, analyseren en op de juiste waarde inschatten kan op veel verschillende manieren.

Product- en merkintroducties mislukken, belangwekkende activiteiten komen onvoldoende tot hun recht en/of besluiten zijn onvoldoende onderbouwd omdat er geen goed marktonderzoek is verricht. De geschiedenis heeft de waarde van goede informatie of, beter gezegd, goede inlichtingen al vele malen bewezen. Veldslagen en oorlogen worden beslist doordat de ene partij voorsprong heeft en/of behoudt in de “informatie-loop” (Observe-Orient-Decide-Act (OODA-loop) en daarmee de omgeving voortdurend verrast. Er is dan sprake van “Informatie Dominantie”. Kortom, een sterk ontwikkeld en actief omgevingsbewustzijn is van essentieel belang.

Masterclass 3 | PLANNING, BESLUITVORMING en COMMUNICATIE

Marktinformatie 01

Na het ontvangen of het zelf formuleren van een opdracht start het planningsproces waarbij het te bereiken doel centraal staat en waarbij alle belangrijke en minder belangrijke factoren worden meegewogen. Vervolgens zal men tot een besluit komen over de uitvoering en de respectieve bijdrage(n) van betrokkenen. Besluitvorming is een continu proces en heeft een cyclisch karakter: Plan-Do-Check-Act (PDCA).

Is het besluit eenmaal genomen dan is een goede communicatie daarover van essentieel belang. Een besluit heeft geen waarde als het niet op de juiste wijze gecommuniceerd wordt, en de uitvoering ervan wordt bewaakt en waar nodig bijgestuurd. Planning en Besluitvorming, leidinggeven en communicatie vormen één geheel. Immers, het te bereiken doel, de wijze van realiseren en de respectieve bijdragen moeten voor alle betrokkenen – de uitvoerenden, de overige betrokkenen en de omgeving – eenduidig zijn.

Masterclass 4 | LEIDING en STURING

Come-back-im-your-leader

Leidinggeven is het bewust beïnvloeden van gedrag van anderen om met volledig eigen inzet gezamenlijk het gestelde doel te bereiken. En tijdens dat proces naar het (eind)doel zal op gezette tijden (bij)sturing noodzakelijk zijn.

Leiderschap is dus één van de doorslaggevende factoren binnen het geheel van het richten en inrichten van organisaties. Immers, zonder het juiste leiderschap zullen de andere succesfactoren nauwelijks of nooit tot bloei kunnen komen. Maar onjuist leiderschap en sturing kunnen een organisatie ook opbreken en verandering naar stilstand doen omslaan. Een onderwerp waarover zeer veel opvattingen bestaan.

Bij de Krijgsmacht is leiderschap “core business”. Militairen noemen het geheel van besluitvorming, leidinggeven en bevelvoering: commandovoering. Commandovoering is het communiceren en vertalen ‘’door de rangen heen’’ van een – na zorgvuldig overleg over haalbaarheid en risicoanalyse – gekozen plan, dat wordt vastgelegd in een bevel. Dit plan wordt schriftelijk en mondeling toegelicht. In de meeste gevallen bereidt een staf de besluitvorming voor, genereert alternatieve opties (Courses Of Action), waarbij uiteindelijk één man, de commandant, het besluit neemt en ervoor verantwoordelijk is. In dit proces bestaat er binnen de beschikbare tijd ruimte voor discussie voor het doorleven van het besluit, het creëren van eenheid in het plan en draagvlak.

Het woord ‘commandovoering’ wordt vaak ten onrechte verward met het zonder tegenspraak opvolgen van bevelen van één man aan de top – kadaverdiscipline … Maar als dat echt zo zou verlopen in een moderne krijgsmacht, dan zou de strijd al op de eerste dag verloren zijn.

Masterclass 5 | TEAMS, TEAMPERFORMANCE en SAMENWERKEN

Samenwerken

Teams zijn de vitale organen voor succes binnen organisaties, zeker in snel veranderende omgevingen. Teams kunnen monodisciplinair van opzet zijn, of een samenvoeging van verschillende, elkaar aanvullende disciplines. In dat laatste geval spreekt men soms van “Task-Forces”.
In een fluïde maatschappij wordt het steeds minder relevant om in traditionele organisatiestructuren te denken. Vaak wordt dan van organisaties verwacht dat ze snel kunnen omschakelen; van het traditioneel organiseren naar samenwerken met een veelheid van andere partijen binnen een netwerk naar losse(re) samenwerkingsverbanden.

Netwerken tussen organisaties worden steeds belangrijker. Dat vereist een geheel andere wijze van denken en van benaderen van onderwerpen. Maar de veranderende omgeving vereist dat de partijen waarmee de samenwerking wordt c.q. moet worden aangegaan aan verandering onderhevig zijn. Wat betekent dit voor het opbouwen van relaties en het onderhouden daarvan?

Elk team levert een bijdrage aan de doelstelling van de organisatie en zal daarvoor moeten samenwerken met andere; maar ook intern is nauwe samenwerking een conditio-sine-qua-non wil de gewenste “output” kunnen worden geleverd. En die output zal aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen wil ze waardevol zijn. Alleen dan is sprake van toegevoegde waarde.

Het spreekt vanzelf dat teams gestuurd moeten worden om tot het gewenste resultaat te komen. Kortom: groepsdynamiek, kwaliteit en leiderschap gaan hier hand-in-hand!

Masterclass 6 | INTEGRALE SAMENVATTING en BUSINESS CASE

Gedurende de voorgaande masterclasses is er door de docenten en de verschillende sprekers veel informatie en stof tot nadenken aangereikt. Tijdens het eerste deel van deze laatste masterclass in de reeks wordt tijd besteed aan een integraal samenvatting van alle voorgaande masterclasses.
Echter, de aangeleerde stof, theorie en principes zijn slechts de basis. Het doel is – ontegenzeggelijk – het praktisch kunnen toepassen ervan. Daarom bestaat het tweede deel van deze masterclass bestaat uit een aantal korte cyclische scenario’s waarin de deelnemers in staat worden gesteld de aangeleerde principes van “Strategie en Business Intelligence Besluitvorming”, “Leidinggeven” en “Uitvoering”, uit de voorgaande masterclasses, toe te passen.
Hier komen alle stukken van de, spreekwoordelijke, puzzel samen.

» Minder weergeven

(Gast)docenten

Docenten

Wout Evers:

Wout is al enige jaren docent op het gebied Integrale Veiligheid. Zijn uitgebreide kennis, kunde en ervaring op dit gebied heeft hij onder meer kunnen aantonen als docent op de Hogeschool Wageningen – welke recent is gefuseerd met de Europort Business School (EPBS) – en organisator van een grote verscheidenheid aan cursussen hierover op nationaal en internationaal niveau.

Martin van Battum:

Na een carrière van 16 jaar als officier bij Defensie nam Marin in 1996 ontslag om als zelfstandig adviseur zijn carrière voort te zetten. De opgedane ervaringen als adviseur en leidinggevende stellen Marin in staat om academische concepten te ‘vertalen’ naar praktijkgerichte activiteiten; van directieniveau tot de werkvloer. Martin is zeer bedreven in het overbruggen van de kloof tussen complexe zaken op het snijvlak van zakelijke doelstellingen, mensen en organisaties, en het toepassen van ICT – zijn specialisme. Van het eerste idee tot en met de realisatie.

Gastsprekers

Luitenant-generaal Hans van Griensven:

Hans van Griensven is Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en tevens Inspecteur der Veteranen en Inspecteur der Reservisten.

Van Griensven werkte daarvoor het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum als plaatsvervangend chef staf plannen.

Daarvoor was hij commandant van onder meer: het Operationeel Ondersteuningscommando Land, het Opleidings- en Trainingscentrum Genie in Vught en 11 Pantsergeniebataljon in Wezep.

In Afghanistan was hij in 2007 commandant van de Task Force Uruzgan. Hiervoor werd hij gewaardeerd met het Ereteken van Verdiensten (in goud).

Generaal-majoor (b.d.) drs. Pieter Cobelens:

Pieter Cobelens heeft een belangrijke rol gespeeld in het optreden van de Nederlandse krijgsmacht. Zo was hij als Directeur Operaties verantwoordelijk voor het Nederlandse optreden in Irak en Afghanistan en transformeerde hij als directeur de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) tot een moderne dienst die door de bondgenoten als belangrijke speler wordt beschouwd.

Nadat Pieter in 2011 Defensie verliet ging hij verder gegaan met zijn persoonlijke missie om Nederland cyber technisch veilig te krijgen op eigen ‘Nederlandse’ kracht. Pieter Cobelens is oprichter van de organisatie Military Talent for Business Solutions (M4B), die oud-kolonels en -generaals door bemiddelt naar het bedrijfsleven voor bijvoorbeeld interim banen, denktanks en advieswerkzaamheden. Daarnaast adviseert Cobelens diverse bedrijven.

Pieter Cobelens was luchtmachtofficier, studeerde af als bestuurskundige in Leiden, was overheidsmanager van het jaar in 2005 en is vele malen onderscheiden waaronder het officierschap in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden (aangevraagd door zijn eigen personeel).

Brigade-generaal Hans Damen:

Vanaf 1985 vervulde Hans Damen financiële – en opleidingsfuncties bij het Commando Landstrijdkrachten en het Ministerie van Defensie. In 1993 en 1994 doorliep hij de Hogere Militaire Vorming, waarna functies volgden als secretaris van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten en Hoofd sectie G4 (Logistiek) van de Eerste Divisie 7 December. Momenteel is Hans Damen directeur Materieel en Diensten van het Commando Landstrijdkrachten.

Na uitzendingen naar Albanië en Kosovo volgden plaatsingen bij Landmacht- en Defensiestaf en werkte Damen als Nederlands militair diplomaat bij de NAVO. Hij was commandant van het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek, plaatsvervangend commandant van het Operationeel Ondersteuningscommando Land en commandant van het Materieellogistiek Commando Land.

In 2013 werd Brigadegeneraal Damen is in een verkiezing van het blad Public Mission gekozen tot Beste Ambtenaar van Nederland. Hij is pionier in het gebruik van social media bij het Ministerie van Defensie en verscheen in 2015 in de lijst van 10 best twitterende ambtenaren. Hij is actief lid van het netwerk Ambtenaar 2.0 en bestuurslid van de Vereniging voor Overheidsmanagement.

Francisco Wessels:

Francesco is trainer en coach voor het NOC*NSF. Hij ondersteunt en begeleidt de (persoonlijke) ontwikkeling van diverse (Olympische) coach en bondscoaches op het gebied van leiderschap, groepsdynamische processen en mentaal vormende aspecten. Kortom, het effect van het gedrag van een coach in relatie tot de prestatie van de topsporter of het team.

De kennis over mentale processen en coaching heeft Francesco vooral opgedaan bij Defensie, waar hij ruim twintig jaar werkzaam is geweest. In dienst van de luchtmobiele brigade is hij werkzaam geweest in gebieden als voormalig Joegoslavië en Afghanistan. In deze periode heeft hij zijn eigen weerbaarheid vergroot en zich verdiept in de mentale processen van anderen.

Mede door zijn inbreng werden de hockey dames in 1012 olympische kampioen.

Jeroen Boslooper:

Jeroen is als genieofficier ruim 10 jaar werkzaam geweest bij Defensie. Na zijn overstap naar het bedrijfsleven ging hij bij Strukton als directeur ‘Energy Service Company Rotterdamse Groene Gebouwen’ aan de slag. Hier was hij eindverantwoordelijk voor het realiseren van (enorme) energie besparend maatregelen voor de gemeente Rotterdam.

Samen met een sterk team een doel bereiken is zijn passie. De bouw van het Nationaal Militair Museum is hier een mooi voorbeeld van. Als directeur Publiek Private Samenwerkingen bij AAFM hij o.a. verantwoordelijk voor de tender, mobilisatie en exploitatie van dit fantastische museum.

Tegenwoordig is Jeroen programmadirecteur bij Croonwolter&dros. Daarnaast heeft Jeroen in 2015 NTNT opgericht. NTNT maakt organisaties sterker door het smeden van krachtige teams met sterk leiderschap gebaseerd op succesfactoren van militaire besturing.

Data

 

De masterclass reeks heeft 6 bijeenkomsten van 14:30 uur tot 20:00. Hieronder vindt u de data.

Bijeenkomsten

1ste reeks 2019

2de reeks 2019

1. Toekomstvisie en Strategie2 april 2019 
2. Business Intelligence9 april 2019 
3. Planning, Besluitvorming en Communicatie16 april 2019 
4. Leiding en Sturing8 of 9 mei 2019 
5. Teams, Teamperformance en Samenwerken14 mei 2019 
6. Integrale samenvatting en Business case21 mei 2019 

Details

 

Deelnameprijs:€ 3.347,-
“Early bird” prijs:€ 3.095,- (geldig tot 6 weken voor aanvang)
Aantal deelnemers:Min. 15, max. 25 personen
Duur:De masterclass reeks heeft 6 bijeenkomsten van 14:30 uur tot 20:00
Studiemateriaal:Inbegrepen
Locatie:Kasteel De Hooge Vuursche | Hilversumsestraatweg 14 | 3744 KC | Baarn
Toelichting:

De deelnamekosten voor deze masterclassreeks zijn exclusief 21% BTW, incl. documentatie, consumpties en diner. Alle prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen. De cursusgelden worden voor aanvang van de training gefactureerd en voldaan.

Wij bieden bedrijven en instellingen de mogelijkheid om één masterclassplaats te delen met max. drie deelnemers uit dezelfde organisatie. Tevens is het mogelijk om deze masterclassreeks “in-company” te organiseren, het min. aantal is 10 deelnemer. Wij informeren u graag over de voorwaarde en mogelijkheden.

Testimonials

 

Wij stellen het zeer op prijs als u na, of tijdens, het volgen van deze Masterclass Reeks een Review achterlaat.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Masterclass Reeks | Anders Kijken
Average rating:  
 6 reviews
by Carolien Ruiter on Masterclass Reeks | Anders Kijken
Organisatie: DanTrade (Danone company)
Functie: Market Risk Management Senior Analyst

Vanuit mijn interesse op gebied van strategie en besluitvorming wilde ik kennis opdoen over hoe verschillende organisaties strategie vertalen naar de werkvloer. Dat was voor mij de belangrijkste reden om me in te schrijven voor deze masterclass reeks. Tijdens de verschillende masterclasses kwam een ruim aantal inspirerende (en soms heel herkenbare) verhalen voorbij uit de civiele en militaire praktijk, met veel openheid over wat wel en niet heeft gewerkt. Dit heeft mij zeker ook begrip opgeleverd over hoe bepaalde zaken binnen mijn eigen organisatie lopen en ideeën over hoe daar mee om te gaan.
Het onderwerp Bevelvoering, waarbij o.a. een systematische manier van aanpak naar voren kwam, was voor mij direct toepasbaar is in de praktijk. De fijne locatie en lekker eten zorgde voor een ontspannen sfeer en plezier en gaf ook ruimte aan waardevolle uitwisselingen. Ik beveel deze masterclass reeks dan ook zeer zeker aan.

by Alexander Vink on Masterclass Reeks | Anders Kijken
Organisatie: Nederlandse Gasunie
Functie: Category Manager Energy & Services

De reden voor mij om mij in te schrijven voor de masterclass was dat ik nieuwsgierig was hoe een instituut als het leger omgaat met veranderingen en hoe zij zich daar op inricht. Dit met de achtergrond dat Gasunie voor een verandering staat en opnieuw haar license to operate moet gaan definiëren. Ik vond de masterclass reeks zowel zakelijk als persoonlijk erg interessant. Van elke masterclass heb ik één item in praktijk gebracht met positief effect en veel van de onderwerpen heb ik samen met mijn team een op een besproken.

Ik raad deze masterclass reeks zeer zeker aan voor een ieder die werkzaam is in een sector die aan veranderingen onderhevig is (en welke sector is dat niet?). Er zijn veel meer overeenkomsten tussen civiel en het leger dan dat er verschillen bestaan. Ik durf nu wel de stelling aan dat m.b.t. zelfsturende teams de burgermaatschappij nog veel kan leren van het leger. Met name de openheid van de bijdrage uit het leger heeft mij erg positief verrast.

by Frank Bontje on Masterclass Reeks | Anders Kijken
Organisatie: NS Security
Functie: Hoofd Security Operations Center

Ik was vooral nieuwsgierig naar de verschillen in de manieren van aansturing tussen het bedrijfsleven en het leger. Dat was voor mij de hoofdreden mij in te schrijven voor deze masterclass reeks. Het programma zit goed in elkaar en er goed over nagedacht. Ik ben dan ook absoluut tevreden over wat de masterclasses mij geboden hebben en beveelt deze reeks van harte aan.

by Casper Mintjes on Masterclass Reeks | Anders Kijken
Organisatie: NS Security
Functie: Coördinator Cameratoezicht NS

Ik wilde het militaire domein beter binnen het civiele domein kunnen toepassen, dat was voor mij de reden om in te schrijven. Deze masterclass reeks heeft daarin voorzien en heeft mij veel inzichten opgeleverd. Daarom beveel ik de masterclass reek “Anders Kijken” van harte aan.

by Annetje Takke on Masterclass Reeks | Anders Kijken
Organisatie: Alrijne ziekenhuis
Functie: Zorggroepmanager Acute en Intensieve Zorg

Mijn reden om in te schrijven voor de masterclass reeks “Anders Kijken” was mijn belangstelling voor Defensie in relatie tot de zorg. Het is mijn tijdens deze masterclasses duidelijk geworden dat Defensie en de zorg veel overeenkomsten hebben en dat beide werelden veel van elkaar kunnen leren. Ik ben dan ook zeer tevreden over hetgeen de masterclasses mij hebben geboden. De bijdragen vanuit de Defensie point- of-view waren voor het meest interessant omdat ik Defensie eigenlijk slecht ken en er ook een ander beeld van had.

Wat mij aangenaam verraste was de open en eerlijkheid waarmee zowel de militaire- als civiele sprekers vertelde over hun ervaringen in relatie tot uitdagingen waar zijn in hun eigen werkt mee te maken hadden. Heel eerlijk en informatief.

Hoe ik deze nieuwe kennis en inzichten in de praktijk ga toepassen, daar ben ik nog niet helemaal uit. Wel weet ik dat er (veel) winst te behalen valt in de samenwerking tussen Defensie en zorg. Mede daarom wil ik deze masterclass van harte aanbevelen.

Page 1 of 2:
«
 
 
1
2
 
»
 

Mis deze unieke masterclass reeks niet

De masterclass reeks “Anders Kijken” gaat in april 2019 weer van start. Snelle beslissers kunnen nu nog profiteren van de speciale “Early bird” prijs. U kunt zich hiernaast inschrijven.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op. Ons telefoonnummer is 085 – 06 56 276.