Masterclass reeks | Anders Kijken

Een andere kijk op Strategie en Informatie, Leidinggeven en Uitvoering

 

In het kort

Formules voor succes

Formules voor succes 02

De afgelopen jaren is de wereld enorm veranderd: mondialiteit is een grotere rol gaan spelen en landen zijn zich anders tot elkaar gaan verhouden, zwaartepunten in economische ontwikkeling verschuiven en markten splitsen zich steeds meer op in deelmarkten met een niche karakter, (be)dreigingen wisselen en hebben hun eigen karakteristieken, innovaties vinden sneller plaats. En aan organisaties worden steeds hogere eisen gesteld; met name aan hun overlevingskansen op dit complexe speelveld; ofwel “business continuity”.

De kwestie is hoe op deze veranderende wereld in te spelen en van wie kunnen we leren.

Opmerkelijk genoeg hebben militaire organisaties in de afgelopen eeuwen eenzelfde ontwikkeling doorgemaakt. Militaire organisatie opereren, al sinds mensen heugenis, op het scherpst van de snede in een vaak sterk ‘concurrerende’ en complexe omgevingen. Inspelen op, en gebruik maken van op deze omgeving is één van de belangrijkste succes bepalende factoren.

» Meer hierover

Militaire organisaties kunnen andere organisaties op allerlei terreinen inspireren. Ook zij kennen een groot aantal organisatievormen met de daarbij horende wijze van strategiebepaling, informatieverzameling, besluitvorming, leidinggeven en uitvoering. Meer nog dan in het verleden hebben ze de afgelopen decennia geleerd om flexibel op elke verandering van in- en externe omstandigheden in te spelen. Deze flexibiliteit is ongekend en van levensbelang – in sommige gevallen letterlijk. Behalve raakvlakken zijn er ook verschillen: een militaire operatie ontplooien is immers echt wat anders dan een bedrijf winstgevend maken en houden.

Kortom: er valt van elkaar veel te leren, zeker als de gelegenheid zich voordoet om Bedrijfsleven en Militair te spiegelen.

Ze kennen ook een groot aantal organisatievormen en de daarbij horende wijze van leidinggeven, informatieverzameling, besluitvorming en uitvoering. Ze hebben de afgelopen decennia, nog meer dan in het verleden, geleerd om flexibel op elke verandering van omstandigheden in te spelen. Binnen enkele dagen kunnen ze zich transformeren vanuit een staande organisatie op een locatie naar een organisatie die soms duizenden kilometers ver weg in een netwerkachtige constructie samenwerkt met een veelheid aan andere militaire en civiele organisaties. Deze flexibiliteit is ongekend en kan andere organisaties op allerlei terreinen inspireren.

» Minder weergeven

Wij bieden u

Een unieke masterclass reeks kenmerkt zich door het onderling delen van kennis en eigen ervaringen waarbij deelnemers in dat leerproces worden begeleid door deskundigen. Deze reeks masterclasses richt zich, naast wat u kunt leren van andere bedrijven en organisatie, vooral op wat u kunt leren van militaire organisaties. Dit onder begeleiding van militaire en civiele deskundigen.

In een zestal masterclasses brengen we theorie en praktijk uit Bedrijfsleven en Militair bij elkaar. U zult zien wat de samenhang is tussen strategiebepaling, informatiemanagement, besluitvorming, team performance en leiderschap. Door de onderlinge discussies met deskundige begeleiding scherpt u uw blik op de materie. Middels het gebruik van praktijkgerichte cases laten we u complexe situaties doorleven. U ondervindt in verschillende realistische scenario’s hoe u de opgedane kennis kunt toepassen en daarmee in uw eigen organisatie in de toekomst het verschil kan maken.

Voor wie?

U bent omgevingsbewust en ambitieus. U wilt niet doen wat iedereen doet, u wilt “out of the box” uw horizon verbreden. U wilt een verschil maken. Vandaar ook uw nieuwsgierigheid naar beproefde leiderschaps- en management inzichten uit een andere, voor u nog onbekende wereld. Daar wilt u meer van weten door horen, zien beleven en voelen . U bent bereid om uw eigen ervaringen in te brengen en te delen met anderen om wederzijds te leren.

Daarnaast loopt u met vraagstukken rond die gerelateerd zijn aan de thema’s van deze masterclasses. Uw vraagstukken in richting bepalen en koers houden betreffen bijvoorbeeld:

 • Impact van buiten op de organisatie: hoe verantwoord omgaan met;
  wetswijziging, rampen, ziekten, concurrentieverhoudingen, vergrijzing, compliance, nieuwe technologie, enz.
 • Impact van binnen op de omgeving: hoe koers bepalen wat betreft;
  klantbinding in de keten binden, web/digitale dialoog, time-to-market verbeteren, concurrentievoordeel door kostenverlaging, enz.
 • In de staande organisatie: hoe richting en vorm geven aan;
  besturingsvraagstukken, voorkomen van inefficiency, klachtafhandeling, organisatie vormgeving, logistieke keten optimalisatie, standaardisatie, wendbaarheid, sourcing, enz.
 • In de veranderorganisatie: hoe richting bieden en de uitvoering besturen van;
  veranderactiviteiten, budgetoverschrijdingen, normen en standaarden, make or buy beslissingen, teambuilding, experimenteren met innovatieve ideeën.

 
 
Heeft u vragen of wilt u op de meer weten over dit of één van onze andere producten, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276. U kunt zich natuurlijk ook direct aanmelden.

Informatie aanvragen Direct aanmelden

 

De masterclass reeks | Anders Kijken is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.

Inhoud

Introductie

De masterclasses zijn ingedeeld naar drie hoofdthema’s en wordt afgesloten met het “Sluitstuk”. Elk aandachtsgebied behandelt vervolgens enkele geselecteerde leidende topics die elk in een masterclass zullen worden behandeld.

 1. Strategie en Business Intelligence met de topics:
  S1: Toekomstvisie en Strategie
  S2: “Business Intelligence”- De Informatiefunctie 
 2. Leidinggeven (Commandovoering) onderverdeeld in:
  L1: Planning, Besluitvorming en Communicatie
  L2: Leiding en Sturing
 3. Uitvoering met:
  U1: Teams, teamperformance en samenwerken
 4. Sluitstuk
  S1: Integrale samenvatting en toepassing op een Business case

De opbouw van elke masterclass bestaat uit een inleiding, gevolgd door ervaringen uit de civiele en/of militaire wereld. Vervolgens vergelijken we beide invalshoeken met elkaar, duiden we overeenkomsten en verschillen en identificeren we “lessons-to-be-learned”. Als afronding zal een (actuele, fictieve maar herkenbare) casus nader worden beschouwd waarbij voldoende ruimte is voor discussie en inbreng van eigen casuïstiek.

De masterclasses vinden plaats op een goed bereikbare centrale locatie in Nederland. Ze beginnen om 14:30 uur en eindigen om 20:30 uur. Tijdens de masterclasses wordt gezorgd voor een goede maaltijd. Na afloop is volop gelegenheid om na te praten tijdens de borrel.

 

Het aantal deelnemers is minimaal 15 met een maximum van 25.

» Meer hierover


 

Masterclass S1 | TOEKOMSTVISIE EN STRATEGIE

Besturingsconcept 01

Organisaties en bedrijven floreren wanneer er meer aandacht besteed wordt aan zingeving en bezieling. Bedrijven die niet alleen door geld gedreven worden, maar menselijkheid hoog in het vaandel dragen doen het goed, zeker sinds de economische crisis. Logisch want medewerkers die achter de doelen van het bedrijf staan en weten wat hun rol in het grote geheel is, dragen hier actief aan bij en zijn loyaal.

Daarnaast zijn de bestaande “marktpositie” en mogelijke directe bedreigingen aspecten die voortdurend aandacht behoeven. Echter in de huidige sterk fluïde omgevingen is het cruciaal om te weten aan welke eisen een organisatie over enkele jaren zou moeten voldoen wil ze nog relevant zijn.

Het overleven nu en de kans om over enige jaren nog steeds te bestaan – ook wel het “voortzettend vermogen” genoemd – is sterk gerelateerd de kijk op de toekomst, de invulling daarvan en de ambitie c.q. het te bereiken doel.

Masterclass S2 | “BUSINESS INTELLIGENCE”- De informatiefunctie

Het bepalen van de strategie, het verkennen van een nieuwe markt, de lancering van een nieuw product of het nemen van een belangrijk besluit: het kan niet zonder de juiste informatie. Informatie verzamelen, ordenen, analyseren en op de juiste waarde inschatten kan op veel verschillende manieren.

Product- en merkintroducties mislukken, belangwekkende activiteiten komen onvoldoende tot hun recht en/of besluiten zijn onvoldoende onderbouwd omdat er geen goed marktonderzoek is verricht. De geschiedenis heeft de waarde van goede informatie of, beter gezegd, goede inlichtingen al vele malen bewezen. Veldslagen en oorlogen worden beslist doordat de ene partij voorsprong heeft en/of behoudt in de “informatie-loop” (Observe-Orient-Decide-Act (OODA-loop) en daarmee de omgeving voortdurend verrast. Er is dan sprake van “Informatie Dominantie”. Kortom, een sterk ontwikkeld en actief omgevingsbewustzijn is van essentieel belang.

Masterclass L1 | PLANNING, BESLUITVORMING en COMMUNICATIE

Marktinformatie 01

Na het ontvangen of het zelf formuleren van een opdracht start het planningsproces waarbij het te bereiken doel centraal staat en waarbij alle belangrijke en minder belangrijke factoren worden meegewogen. Vervolgens zal men tot een besluit komen over de uitvoering en de respectieve bijdrage(n) van betrokkenen. Besluitvorming is een continu proces en heeft een cyclisch karakter: Plan-Do-Check-Act (PDCA).

Is het besluit eenmaal genomen dan is een goede communicatie daarover van essentieel belang. Een besluit heeft geen waarde als het niet op de juiste wijze gecommuniceerd wordt, en de uitvoering ervan wordt bewaakt en waar nodig bijgestuurd. Planning en Besluitvorming, leidinggeven en communicatie vormen één geheel. Immers, het te bereiken doel, de wijze van realiseren en de respectieve bijdragen moeten voor alle betrokkenen – de uitvoerenden, de overige betrokkenen en de omgeving – eenduidig zijn. 

Masterclass L2 | LEIDING en STURING

Come-back-im-your-leader

Leidinggeven is het bewust beïnvloeden van gedrag van anderen om met volledig eigen inzet gezamenlijk het gestelde doel te bereiken. En tijdens dat proces naar het (eind)doel zal op gezette tijden (bij)sturing noodzakelijk zijn.

Leiderschap is dus één van de doorslaggevende factoren binnen het geheel van het richten en inrichten van organisaties. Immers, zonder het juiste leiderschap zullen de andere succesfactoren nauwelijks of nooit tot bloei kunnen komen. Maar onjuist leiderschap en sturing kunnen een organisatie ook opbreken en verandering naar stilstand doen omslaan. Een onderwerp waarover zeer veel opvattingen bestaan.

Bij de Krijgsmacht is leiderschap “core business”. Militairen noemen het geheel van besluitvorming, leidinggeven en bevelvoering: commandovoering. Commandovoering is het communiceren en vertalen ‘’door de rangen heen’’ van een – na zorgvuldig overleg over haalbaarheid en risicoanalyse – gekozen plan, dat wordt vastgelegd in een bevel. Dit plan wordt schriftelijk en mondeling toegelicht. In de meeste gevallen bereidt een staf de besluitvorming voor, genereert alternatieve opties (Courses Of Action), waarbij uiteindelijk één man, de commandant, het besluit neemt en ervoor verantwoordelijk is. In dit proces bestaat er binnen de beschikbare tijd ruimte voor discussie voor het doorleven van het besluit, het creëren van eenheid in het plan en draagvlak.

Het woord ‘commandovoering’ wordt vaak ten onrechte verward met het zonder tegenspraak opvolgen van bevelen van één man aan de top – kadaverdiscipline … Maar als dat echt zo zou verlopen in een moderne krijgsmacht, dan zou de strijd al op de eerste dag verloren zijn.

Masterclass U1 | TEAMS, TEAMPERFORMANCE en SAMENWERKEN

Samenwerken

Teams zijn de vitale organen voor succes binnen organisaties, zeker in snel veranderende omgevingen. Teams kunnen monodisciplinair van opzet zijn, of een samenvoeging van verschillende, elkaar aanvullende disciplines. In dat laatste geval spreekt men soms van “Task-Forces”.
In een fluïde maatschappij wordt het steeds minder relevant om in traditionele organisatiestructuren te denken. Vaak wordt dan van organisaties verwacht dat ze snel kunnen omschakelen; van het traditioneel organiseren naar samenwerken met een veelheid van andere partijen binnen een netwerk naar losse(re) samenwerkingsverbanden.

Netwerken tussen organisaties worden steeds belangrijker. Dat vereist een geheel andere wijze van denken en van benaderen van onderwerpen. Maar de veranderende omgeving vereist dat de partijen waarmee de samenwerking wordt c.q. moet worden aangegaan aan verandering onderhevig zijn. Wat betekent dit voor het opbouwen van relaties en het onderhouden daarvan?

Elk team levert een bijdrage aan de doelstelling van de organisatie en zal daarvoor moeten samenwerken met andere; maar ook intern is nauwe samenwerking een conditio-sine-qua-non wil de gewenste “output” kunnen worden geleverd. En die output zal aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen wil ze waardevol zijn. Alleen dan is sprake van toegevoegde waarde.

Het spreekt vanzelf dat teams gestuurd moeten worden om tot het gewenste resultaat te komen. Kortom: groepsdynamiek, kwaliteit en leiderschap gaan hier hand-in-hand!

Masterclass S1 | INTEGRALE SAMENVATTING en BUSINESS CASE

Gedurende de voorgaande masterclasses is er door de docenten en de verschillende sprekers veel informatie en stof tot nadenken aangereikt. Tijdens het eerste deel van deze laatste masterclass in de reeks wordt tijd besteed aan een integraal samenvatting van alle voorgaande masterclasses.
Echter, de aangeleerde stof, theorie en principes zijn slechts de basis. Het doel is – ontegenzeggelijk – het praktisch kunnen toepassen ervan. Daarom bestaat het tweede deel van deze masterclass bestaat uit een aantal korte cyclische scenario’s waarin de deelnemers in staat worden gesteld de aangeleerde principes van “Strategie en Business Intelligence Besluitvorming”, “Leidinggeven” en “Uitvoering”, uit de voorgaande masterclasses, toe te passen.
Hier komen alle stukken van de, spreekwoordelijke, puzzel samen.

» Minder weergeven

 

Heeft u vragen of wilt u op de meer weten over dit of één van onze andere producten, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276. U kunt zich natuurlijk ook direct aanmelden.

Informatie aanvragen Direct aanmelden

 

De masterclass reeks | Anders Kijken is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.

Docenten

Docenten

Wout Evers:

Wout is al enige jaren docent op het gebied Integrale Veiligheid. Zijn uitgebreide kennis, kunde en ervaring op dit gebied heeft hij onder meer kunnen aantonen als docent op de Hogeschool Wageningen – welke recent is gefuseerd met de Europort Business School (EPBS) – en organisator van een grote verscheidenheid aan cursussen hierover op nationaal en internationaal niveau.

Martin van Battum:

Na een carrière van 16 jaar als officier bij Defensie nam Marin in 1996 ontslag om als zelfstandig adviseur zijn carrière voort te zetten. De opgedane ervaringen als adviseur en leidinggevende stellen Marin in staat om academische concepten te ‘vertalen’ naar praktijkgerichte activiteiten; van directieniveau tot de werkvloer. Martin is zeer bedreven in het overbruggen van de kloof tussen complexe zaken op het snijvlak van zakelijke doelstellingen, mensen en organisaties, en het toepassen van ICT – zijn specialisme. Van het eerste idee tot en met de realisatie.

 

Gastsprekers

Luitenant-generaal Hans van Griensven:

Hans van Griensven is Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en tevens Inspecteur der Veteranen en Inspecteur der Reservisten.

Van Griensven werkte daarvoor het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum als plaatsvervangend chef staf plannen.

Daarvoor was hij commandant van onder meer: het Operationeel Ondersteuningscommando Land, het Opleidings- en Trainingscentrum Genie in Vught en 11 Pantsergeniebataljon in Wezep.

In Afghanistan was hij in 2007 commandant van de Task Force Uruzgan. Hiervoor werd hij gewaardeerd met het Ereteken van Verdiensten (in goud).

Generaal-majoor (b.d.) drs. Pieter Cobelens:

Pieter Cobelens heeft een belangrijke rol gespeeld in het optreden van de Nederlandse krijgsmacht. Zo was hij als Directeur Operaties verantwoordelijk voor het Nederlandse optreden in Irak en Afghanistan en transformeerde hij als directeur de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) tot een moderne dienst die door de bondgenoten als belangrijke speler wordt beschouwd.

Nadat Pieter in 2011 Defensie verliet ging hij verder gegaan met zijn persoonlijke missie om Nederland cyber technisch veilig te krijgen op eigen ‘Nederlandse’ kracht. Pieter Cobelens is oprichter van de organisatie Military Talent for Business Solutions (M4B), die oud-kolonels en -generaals door bemiddelt naar het bedrijfsleven voor bijvoorbeeld interim banen, denktanks en advieswerkzaamheden. Daarnaast adviseert Cobelens diverse bedrijven.

Pieter Cobelens was luchtmachtofficier, studeerde af als bestuurskundige in Leiden, was overheidsmanager van het jaar in 2005 en is vele malen onderscheiden waaronder het officierschap in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden (aangevraagd door zijn eigen personeel).

Brigade-generaal Hans Damen:

Vanaf 1985 vervulde Hans Damen financiële – en opleidingsfuncties bij het Commando Landstrijdkrachten en het Ministerie van Defensie. In 1993 en 1994 doorliep hij de Hogere Militaire Vorming, waarna functies volgden als secretaris van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten en Hoofd sectie G4 (Logistiek) van de Eerste Divisie 7 December. Momenteel is Hans Damen directeur Materieel en Diensten van het Commando Landstrijdkrachten.

Na uitzendingen naar Albanië en Kosovo volgden plaatsingen bij Landmacht- en Defensiestaf en werkte Damen als Nederlands militair diplomaat bij de NAVO. Hij was commandant van het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek, plaatsvervangend commandant van het Operationeel Ondersteuningscommando Land en commandant van het Materieellogistiek Commando Land.

In 2013 werd Brigadegeneraal Damen is in een verkiezing van het blad Public Mission gekozen tot Beste Ambtenaar van Nederland. Hij is pionier in het gebruik van social media bij het Ministerie van Defensie en verscheen in 2015 in de lijst van 10 best twitterende ambtenaren. Hij is actief lid van het netwerk Ambtenaar 2.0 en bestuurslid van de Vereniging voor Overheidsmanagement.

Francisco Wessels:

Francesco is trainer en coach voor het NOC*NSF. Hij ondersteunt en begeleidt de (persoonlijke) ontwikkeling van diverse (Olympische) coach en bondscoaches op het gebied van leiderschap, groepsdynamische processen en mentaal vormende aspecten. Kortom, het effect van het gedrag van een coach in relatie tot de prestatie van de topsporter of het team.

De kennis over mentale processen en coaching heeft Francesco vooral opgedaan bij Defensie, waar hij ruim twintig jaar werkzaam is geweest. In dienst van de luchtmobiele brigade is hij werkzaam geweest in gebieden als voormalig Joegoslavië en Afghanistan. In deze periode heeft hij zijn eigen weerbaarheid vergroot en zich verdiept in de mentale processen van anderen.

Mede door zijn inbreng werden de hockey dames in 1012 olympische kampioen.

Jeroen Boslooper:

Jeroen is als genieofficier ruim 10 jaar werkzaam geweest bij Defensie. Na zijn overstap naar het bedrijfsleven ging hij bij Strukton als directeur ‘Energy Service Company Rotterdamse Groene Gebouwen’ aan de slag. Hier was hij eindverantwoordelijk voor het realiseren van (enorme) energie besparend maatregelen voor de gemeente Rotterdam.

Samen met een sterk team een doel bereiken is zijn passie. De bouw van het Nationaal Militair Museum is hier een mooi voorbeeld van. Als directeur Publiek Private Samenwerkingen bij AAFM hij o.a. verantwoordelijk voor de tender, mobilisatie en exploitatie van dit fantastische museum.

Tegenwoordig is Jeroen manager Planning en Besturing bij Croonwolter&dros. Daarnaast heeft Jeroen in 2015 NTNT opgericht. NTNT maakt organisaties sterker door het smeden van krachtige teams met sterk leiderschap gebaseerd op succesfactoren van militaire besturing.

 
Heeft u vragen of wilt u op de meer weten over dit of één van onze andere producten, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276. U kunt zich natuurlijk ook direct aanmelden.

Informatie aanvragen Direct aanmelden

 

De masterclass reeks | Anders Kijken is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.

Details

 

Deelnameprijs : € 3.347,-
D”Early bird” prijs : € 3.095,- (geldig tot 3 weken voor aanvang)
Aantal deelnemers : Min. 15, max. 25 personen
Duur : De masterclass reeks heeft 6 bijeenkomsten van 14:30 uur tot 20:00
Studiemateriaal : Volgt
Locatie : Kasteel De Hooge Vuursche | Hilversumsestraatweg 14 | 3744 KC | Baarn
Toelichting : De deelnamekosten voor deze masterclassreeks zijn exclusief 21% BTW, incl. documentatie, consumpties en diner. Alle prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen. De cursusgelden worden voor aanvang van de training gefactureerd en voldaan.

Wij bieden bedrijven en instellingen de mogelijkheid om één masterclassplaats te delen met max. drie deelnemers uit dezelfde organisatie. Tevens is het mogelijk om deze masterclassreeks “in-company” te organiseren, het min. aantal is 10 deelnemer. Wij informeren u graag over de voorwaarde en mogelijkheden.

 

Heeft u vragen of wilt u op de meer weten over dit of één van onze andere producten, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276. U kunt zich natuurlijk ook direct aanmelden.

Informatie aanvragen Direct aanmelden

 

De masterclass reeks | Anders Kijken is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.

Wanneer

 

De masterclass reeks heeft 8 bijeenkomsten van 14:30 uur tot 20:00. Hieronder vindt u de data.

 

Bijeenkomsten

1ste reeks 2018

2de reeks 2018

1. Toekomstvisie en Strategie 5 april 2018 27 september 2018
2. Business Intelligence 12 april 2018 4 oktober 2018
3. Planning, Besluitvorming en Communicatie 19 april 2018 11 oktober 2018
4. Leiding en Sturing 9 mei 2018 1 november 2018
5. Teams, Teamperformance en Samenwerken 16 mei 2018 8 november 2018
6. Integrale samenvatting en Business case 24 mei 2018 15 november 2018

 

Heeft u vragen of wilt u op de meer weten over dit of één van onze andere producten, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276. U kunt zich natuurlijk ook direct aanmelden.

Informatie aanvragen Direct aanmelden

 

De masterclass reeks | Anders Kijken is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.

Testimonials

 

Wij stellen het zeer op prijs als u na, of tijdens, het volgen van deze Masterclass Reeks een Review achterlaat.

 

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Page 1 of 2:
«
 
 
1
2
 
»
 

 
De masterclass reeks | Anders Kijken is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.