Masterclass Reeks | Anders Kijken

In het kort

Formules voor succes

Formules voor succes 02Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de wereld, landen zijn zich anders tot elkaar gaan verhouden, zwaartepunten in economische ontwikkeling zijn verschoven, markten zijn steeds meer opgesplitst in deelmarkten met een niche karakter, innovaties vinden sneller plaats en aan organisaties worden steeds hogere eisen gesteld.

De vraag is hoe op deze veranderende wereld in te spelen. En van wie er veel te leren valt.

Opmerkelijk genoeg hebben militaire organisaties in de afgelopen eeuwen eenzelfde ontwikkeling doorgemaakt. Militaire organisatie opereren, al sinds mensen heugenis, op het scherpst van de snede in een vaak sterk ‘concurrerende’ en complexe omgevingen. Inspelen op, en gebruik maken van op deze omgeving is één van de belangrijkste succes bepalende factoren.

Ze kennen ook een groot aantal organisatievormen en de daarbij horende wijze van leidinggeven, informatieverzameling, besluitvorming en uitvoering. Ze hebben de afgelopen decennia, nog meer dan in het verleden, geleerd om flexibel op elke verandering van omstandigheden in te spelen. Binnen enkele dagen kunnen ze zich transformeren vanuit een staande organisatie op een locatie naar een organisatie die soms duizenden kilometers ver weg in een netwerkachtige constructie samenwerkt met een veelheid aan andere militaire en civiele organisaties. Deze flexibiliteit is ongekend en kan andere organisaties op allerlei terreinen inspireren.

Militaire organisaties beschikken al eeuwenlang over ‘proven methodology, technology, psychology en sociology’.

Wij bieden u

Een unieke masterclass reeks gericht op wat u op het terrein van management en leiderschap kunt leren van militaire en andere organisaties. In 8 masterclasses brengen we theorie en praktijk bij elkaar en leert u hoe u onderwerpen als teams en teamperformance, besluitvorming en leiderschap toekomstgericht invult en hoe andere besturingsconcepten en bedrijfsprocessen uw organisatie verstevigen.

Wat levert het op?

Anders KijkenAls deelnemer vanuit het bedrijfsleven of een andere organisatie levert deze unieke masterclass reeks u nieuwe inzichten over hoe militaire organisaties in staat om in zeer complexe omgevingen vaak moeilijke opdrachten zeer succesvol uit te voeren. Wat is de corebusiness van de Krijgsmacht en wat zijn hun belangrijkste succes factoren.

Voor deelnemers vanuit de Krijgsmacht levert deze masterclass reeks u inzichten op over hoe het bedrijfsleven en andere organisaties omgaan met zaken zoals bedrijfsvoering, verandering en financiële duurzaamheid. Zaken die niet tot de corebusiness van Defensie behoren maar wel een grote rol spelen.

Interactie

De inkijk in een onbekende wereld/organisatie, de nieuwe inzichten, de ruime gelegenheid tot interactie en de onderlinge uitwisseling van ervaringen, dat is wat deze masterclass reeks u oplevert.

Voor wie?

Deze masterclass reeks is ontworpen voor ambitieuze managers, leiders en bestuurders uit alle civiele sectoren, die nieuwsgierig zijn naar beproefde leiderschaps- en management inzichten uit een andere, voor hen onbekende wereld. Verwacht wordt minimaal een HBO werk- en denkniveau.

 

Heeft u vragen of wilt u op de meer weten over dit of één van onze andere producten, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276. U kunt zich natuurlijk ook direct aanmelden.

Informatie aanvragen Direct aanmelden

 

De masterclass reeks | Anders Kijken is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.

Inhoud

Introductie

De opbouw van de masterclasses is als volgt. Telkens hebben we eerst een inleiding vanuit de civiele wereld, gevolgd door een inleiding uit de militaire wereld. In een derde deel worden beide invalshoeken met elkaar vergeleken, overeenkomsten en verschillen geduid en lessons to be learned geïdentificeerd. Er is veel ruimte voor discussie en inbreng van eigen casuïstiek. De masterclasses vinden plaats op een centrale locatie in Nederland; ze beginnen om 15:30 uur en worden afgerond om 19.30 uur.

In deze Masterclass reeks komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Besturingsconcepten
  • Strategie
  • Marktinformatie – Marktonderzoek – Inlichtingen
  • Besluitvorming
  • Leiderschap
  • Communicatie – Bevelvoering – planning
  • Teams & Teamperformance
  • Samenwerken

Masterclass 1 | BESTURINGSCONCEPTEN

Besturingsconcept 01 Aan de basis van de inrichting van de organisatie staat het besturingsconcept: het besturingsconcept vertaalt zich op allerlei wijzen in leiderschap, besluitvorming, teams, processen, structuren en systemen. Hierbij zijn er twee uitersten te onderscheiden: het Anglo-Amerikaanse en het Rijnlands/Europese model. Op beiden zal worden ingegaan, zowel in de militair historische als de maatschappelijke context.

Deze masterclass gaat in op de vraag hoe deze modellen er nu precies uitzien, welke overeenkomsten en verschillen er bestaan en welk model onder welke omstandigheden het best tot zijn recht komt. Tevens zal het programma van de masterclass reeks worden toegelicht.

Masterclass 2 | STRATEGIE

De verschillen tussen de grand strategy, strategie en de overgang naar operationele planning en de modellen die daar voor worden gebruikt worden in dit masterclass belicht. Deze masterclass gaat in op de vraag hoe strategie tot stand komt en welk type strategie onder welke omstandigheden het best tot zijn recht komt. Er wordt ingegaan op de vraag op welke wijze doelen worden geformuleerd, informatie wordt verzameld, afwegingen worden gemaakt en uiteindelijk een beslissing wordt genomen. Deze processen kennen veel varianten. Daarnaast kent elk besturingsconcept een eigen wijze van strategievorming.

Masterclass 3 | MARKTINFORMATIE – MARKTONDERZOEK – INLICHTINGEN

Marktinformatie 01Het bepalen van de strategie, het verkennen van en nieuwe markt, de lancering van een nieuwe product of het nemen van een belangrijk besluiten kan niet zonder de juiste informatie. Informatie verzamelen, ordenen, analyseren en op de juiste waarde inschatten kan op veel verschillende manieren. De geschiedenis heeft de waarde van goede informatie of beter gezegd goede inlichtingen al vele malen bewezen. Oorlogen zijn en worden beslist omdat de ene partij weet wat de ander gaat of ging doen. Product lanceringen mislukken omdat er geen goed marktonderzoek is gedaan. Kortom, weten wat er in de omgeving gebeurt is van essentieel belang.

Deze masterclass gaat in op de verschillende manieren van informatie verzamelen (zoals uit “open source”), het analyseren en het maken van afwegingen. Tevens zal bekeken worden of het militaire inlichtingen proces een toegevoegde waarde heeft bij het doen van marktonderzoek in civiele sectoren.

Masterclass 4 | BESLUITVORMING

Het komen tot een besluit, over de wijze waarop bijvoorbeeld een (crisis)situatie aangepakt moet worden, is een proces waarbij het te bereiken doel centraal staat en waarbij alle belangrijke en minder belangrijke factoren van invloed worden meegewogen. Besluitvorming is een continu proces. Ook na het nemen van het besluit over de uitvoering van een ontvangen of zelf geformuleerde opdracht, stopt de besluitvorming niet.

Deze masterclass richt zich op de verschillen in besluitvorming, welke effectief zijn en welke manieren van besluitvorming in verschillende situaties toepasbaar zijn.

Masterclass 5 | LEIDERSCHAP

Come-back-im-your-leaderLeidinggeven is het bewust beïnvloeden van gedrag van anderen om met volledig eigen inzet gezamenlijk het gestelde doel te bereiken. Leiderschap is dus misschien wel de doorslaggevende factor binnen het geheel van het richten en inrichten van organisaties. Want zonder leiderschap zullen de andere succesfactoren nooit tot bloei kunnen komen. Maar leiderschap kan een organisatie ook breken en verandering naar stilstand doen omslaan. En het is een onderwerp waarover zeer veel opvattingen bestaan. Deze masterclass richt zich op de stijl van leidinggeven, die noodzakelijk is om moderne organisaties te leiden en wat de verschillen met ‘traditioneel management’ zijn.

Deze masterclass gaat ook in op militair leiderschap want leiderschap is bij de Krijgsmacht “core business”. Kortom, het is een zoektocht naar de eigenschappen van deze nieuwe leider en het (voorbeeld)gedrag dat hij/zij tentoon dient te spreiden onder de verschillende, soms zeer lastige, omstandigheden.

Masterclass 6 | COMMUNICATIE – BEVELVOERING – PLANNING

Een besluit heeft geen waarde als het niet op de juiste wijze gecommuniceerd wordt en de uitvoering ervan wordt bewaakt en waar nodig bijgestuurd. Besluitvorming, leidinggeven en communicatie is dus eigenlijk één geheel. Militairen noemen het geheel van besluitvorming, leidinggeven en bevelvoering (communicatie), commandovoering. Bevelvoeren is het communiceren en vertalen “door de rangen heen” van een, na zorgvuldig overleg over haalbaarheid en risicoanalyse, gekozen plan wat vastgelegd wordt in een bevel. Wat meestal schriftelijk en mondeling wordt toegelicht.

Besluitvorming wordt voorbereid met een staf, waarbij uiteindelijk één man, de commandant, het besluit neemt en ervoor verantwoordelijk is. Het woord commandovoering wordt vaak ten onrechte verward met het zonder tegenspraak opvolgen van bevelen van één man aan de top. Maar als dat echt zo zou verlopen in een moderne krijgsmacht dan is de strijd op de eerste dag verloren. Commandovoering is ook in civiele omgevingen een goed hanteerbare managementfilosofie en -methode. Het bied helderheid en houvast in een oerwoud aan managementhypes.

Deze masterclass gaat in op de verschillen tussen civiel managen en militair managen en welke lessen hieruit geleerd kunnen worden.

Masterclass 7 | TEAMS EN TEAMPERFORMANCE

Teams zijn de centrale elementen voor succes binnen organisaties, zeker in snel veranderende omgevingen. Welke lessen zijn er te leren van de eeuwenlange ervaring van het werken met zelfstandig opererende teams, hoe creëer je samenhang tussen deze teams en hoe zorg je er voor dat een driedimensionale netwerkorganisatie effectief is en blijft.

Deze masterclass gaat in op de vraag hoe teams zijn in te richten, aan welke eisen teams moeten voldoen, onder welke omstandigheden welk type team het best tot zijn recht komt en op welke wijze het leiderschap vorm kan worden gegeven.

Masterclass 8 | SAMENWERKEN

SamenwerkenIn een steeds fluïder wordende maatschappij wordt het steeds minder relevant om in organisatiestructuren te denken, netwerken tussen organisaties worden steeds belangrijker. Dat vereist een geheel andere wijze van denken en van benaderen van onderwerpen. Deze masterclass gaat in op de wijze waarop militaire organisaties hier mee omgaan: vaak wordt van hen verwacht dat ze snel omschakelen van het traditioneel organiseren, naar samenwerken met een veelheid van andere partijen binnen een netwerk. Aan welke randvoorwaarden moet je als organisaties voldoen om in netwerken te kunnen opereren, welke eisen stelt dit aan medewerkers en aan de andere elementen van de organisatie.

Deze masterclass gaat op deze onderwerpen in en legt de ervaringen in militaire organisaties naast die van civiele organisaties.

 

Heeft u vragen of wilt u op de meer weten over dit of één van onze andere producten, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276. U kunt zich natuurlijk ook direct aanmelden.

Informatie aanvragen Direct aanmelden

 

De masterclass reeks | Anders Kijken is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.

Sprekers

 

Sprekers*

 

Thema’s

Jaap Jan Bouwer Jaap Jan Brouwer:

Organisatie adviseur, voorzitter Maurits Instituut, auteur van ‘Koplopers in de zorg’ van o.a. ‘Schaduwen over de woestijn. Strategie, management en organisatie van het Duitse, Engelse en Amerikaanse leger van 1918 – 1943’.

Besturingsconcepten
Luitenant generaal b.d. Lex Oostendorp:

Na zijn pensionering vooral actief bij het begeleiden van startups. Voorheen o.a. Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, Directeur Operaties van het Ministerie van Defensie, plaatsvervangend commandant Koninklijke Landmacht.

Besturingsconcepten
Cees Pronk:

Directeur Operations bij CB Logistics (voormalig Centraal Boekenhuis)

Strategie
Brigade generaal b.d. Otto van Wiggen:

Voormalig Chief of Staff bij 1 German/Netherlands Corps en o.a. Commandant Opleidings- en Trainings Commando, Commandant 11 Luchtmobiele Brigade en Commandant Korps Commandotroepen (KCT)

Strategie
Martin Weltjes Martin Weltjes:

Commercieel Directeur bij Concordia de Keizer. Voorheen Commercieel Directeur PostNL Billing & Document Solutions.

Marktinformatie – Marktonderzoek – Inlichtingen
Corne Govaarts Kolonel Corne Govaarts:

Werkzaam in het vakgebied Inlichtingen & Veiligheid bij het ministerie van Defensie. Voorheen o.a. ondercommandant van de Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (Minusma)

 

Marktinformatie – Marktonderzoek – Inlichtingen
Egon Beaart Egon Beaart MBA:

Oprichter van Leiderschap is Core Business, Coach, onderzoeker, trendwatcher, scout en bruggenbouwer. Voorheen o.a. plaatsvervangend hoofd van het Stafbureau Leiderschap van Defensie.

(Persoonlijk) Leiderschap
Niels Roelen Majoor Niels Roelen:

Schrijver van de romans Soldaat in Uruzgan en Leven na Uruzgan, verhalen verteller (Vuurverhalen), cavalerie officier, docent bij het Land Training Centre.

Leiderschap
Paul Klijsen Paul Klijsen:

General management en operationele executive, met een trackrecord in het veranderen en groei van de activiteiten op een duurzame en resultaatgerichte manier.

Specialismen: supply chain management, operations management, change and turn-around management, building teams, strong relations skills.

Besluitvorming
Jan Schüssler Majoor (R) Gijs-Jan Schüssler MBA:

Stafofficier bij het Directoraat Training en Operations van de Koninklijke Landmacht, docent aan de Stenden University.

Besluitvorming
Ferry Kok:

Communicatiestrateeg, die met nieuwe ogen creativiteit verbindt met visie en uitvoering. In het verleden werkzaam geweest voor Dockwise, KPMG en Akzo Coatings. Nu vooral actief in de maritieme industrie voor APM Terminals MVII.

Daarnaast bestuurslid Nima en als marketingdocent verbonden aan het SRM.

Communicatie – Bevelvoering – Planning
Hans Steensma Majoor (R) Hans Steensma:

Partner bij MFIB Group (Military Formats in Business), Freelance trainer / consultant gespecialiseerd in het maximaliseren van het rendement op menselijk kapitaal.

Communicatie – Bevelvoering – Planning

 

Rob Evers:

Organisatieadviseur, interim manager en projectmanager, auteur van het boek ‘Teams door het vuur’.

Teams & Teamperformance
Ernst-Jan Ezeman Ernst-Jan Ezeman:

Senior Project Manager karaktervorming Koninklijke Landmacht, Eigenaar Raven Consult – Verandermanagement

Teams & Teamperformance
Pieterjan van Delden Pieterjan van Delden:

Senior management consultant bij Andersson Elffers Felix. Auteur van diverse publicaties, gepromoveerd op samenwerking in de publieke sector.

Samenwerken
Joris van Esch Luitenant kolonel Joris van Esch:

Commandant 1 Civiel Militair Interactie commando

Samenwerken

*) Sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Heeft u vragen of wilt u op de meer weten over dit of één van onze andere producten, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276. U kunt zich natuurlijk ook direct aanmelden.

Informatie aanvragen Direct aanmelden

 

De masterclass reeks | Anders Kijken is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.

Details

 

“Early bird” prijs : € 3.095,- (geldig tot 3 weken voor aanvang)
Deelnameprijs : € 3.395,-
Aantal deelnemers : max. 20 personen
Duur : De masterclass reeks heeft 8 bijeenkomsten van 15:30 uur tot 20:00
Studiemateriaal : Volgt
Locatie : Kasteel De Hooge Vuursche | Hilversumsestraatweg 14 | 3744 KC | Baarn
Toelichting : De deelnamekosten voor deze masterclassreeks zijn exclusief 21% BTW, incl. documentatie, consumpties en diner. Alle prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen. De cursusgelden worden voor aanvang van de training gefactureerd en voldaan. Voor de Masterclass Reeks “Anders Kijken” bieden wij bedrijven en instellingen de mogelijkheid om één masterclassplaats te delen met max. drie deelnemers.

 

Heeft u vragen of wilt u op de meer weten over dit of één van onze andere producten, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276. U kunt zich natuurlijk ook direct aanmelden.

Informatie aanvragen Direct aanmelden

 

De masterclass reeks | Anders Kijken is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.

Wanneer

 

De masterclass reeks heeft 8 bijeenkomsten van 15:30 uur tot 20:00. Hieronder vindt u de data.

 

Bijeenkomsten

1ste reeks 2018

2de reeks 2018

1. Besturingsconcepten 6 februari 2018 11 september 2018
2. Strategie 6 maart 2018 25 september 2018
3. Marktinformatie – Marktonderzoek – Inlichtingen 20 maart 2018 9 oktober 2018
4. Communicatie – Bevelvoering – planning 3 april 2018 23 oktober 2018
5. Besluitvorming 17 april 2018 6 november 2018
6. Leiderschap 8 mei 2018 2 november 2018
7. Teams & Teamperformance 25 mei 2018 3 december 2018
8. Samenwerken 5 juni 2018 18 december 2018

 

Heeft u vragen of wilt u op de meer weten over dit of één van onze andere producten, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276. U kunt zich natuurlijk ook direct aanmelden.

Informatie aanvragen Direct aanmelden

 

De masterclass reeks | Anders Kijken is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.

Testimonials

 

Wij stellen het zeer op prijs als u na, of tijdens, het volgen van deze Masterclass Reeks een Review achterlaat.

 

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 6 reviews
by Carolien Ruiter on Masterclass Reeks | Anders Kijken
Organisatie: DanTrade (Danone company)
Functie: Market Risk Management Senior Analyst

Vanuit mijn interesse op gebied van strategie en besluitvorming wilde ik kennis opdoen over hoe verschillende organisaties strategie vertalen naar de werkvloer. Dat was voor mij de belangrijkste reden om me in te schrijven voor deze masterclass reeks. Tijdens de verschillende masterclasses kwam een ruim aantal inspirerende (en soms heel herkenbare) verhalen voorbij uit de civiele en militaire praktijk, met veel openheid over wat wel en niet heeft gewerkt. Dit heeft mij zeker ook begrip opgeleverd over hoe bepaalde zaken binnen mijn eigen organisatie lopen en ideeën over hoe daar mee om te gaan. Het onderwerp Bevelvoering, waarbij o.a. een systematische manier van aanpak naar voren kwam, was voor mij direct toepasbaar is in de praktijk. De fijne locatie en lekker eten zorgde voor een ontspannen sfeer en plezier en gaf ook ruimte aan waardevolle uitwisselingen. Ik beveel deze masterclass reeks dan ook zeer zeker aan.

Organisatie: Nederlandse Gasunie
Functie: Category Manager Energy & Services

De reden voor mij om mij in te schrijven voor de masterclass was dat ik nieuwsgierig was hoe een instituut als het leger omgaat met veranderingen en hoe zij zich daar op inricht. Dit met de achtergrond dat Gasunie voor een verandering staat en opnieuw haar license to operate moet gaan definiëren. Ik vond de masterclass reeks zowel zakelijk als persoonlijk erg interessant. Van elke masterclass heb ik één item in praktijk gebracht met positief effect en veel van de onderwerpen heb ik samen met mijn team een op een besproken. Ik raad deze masterclass reeks zeer zeker aan voor een ieder die werkzaam is in een sector die aan veranderingen onderhevig is (en welke sector is dat niet?). Er zijn veel meer overeenkomsten tussen civiel en het leger dan dat er verschillen bestaan. Ik durf nu wel de stelling aan dat m.b.t. zelfsturende teams de burgermaatschappij nog veel kan leren van het leger. Met name de openheid van de bijdrage uit het leger heeft mij erg positief verrast.

Ik was vooral nieuwsgierig naar de verschillen in de manieren van aansturing tussen het bedrijfsleven en het leger. Dat was voor mij de hoofdreden mij in te schrijven voor deze masterclass reeks. Het programma zit goed in elkaar en er goed over nagedacht. Ik ben dan ook absoluut tevreden over wat de masterclasses mij geboden hebben en beveelt deze reeks van harte aan.

Ik wilde het militaire domein beter binnen het civiele domein kunnen toepassen, dat was voor mij de reden om in te schrijven. Deze masterclass reeks heeft daarin voorzien en heeft mij veel inzichten opgeleverd. Daarom beveel ik de masterclass reek “Anders Kijken” van harte aan.

Organisatie: Alrijne ziekenhuis
Functie: Zorggroepmanager Acute en Intensieve Zorg

Mijn reden om in te schrijven voor de masterclass reeks “Anders Kijken” was mijn belangstelling voor Defensie in relatie tot de zorg. Het is mijn tijdens deze masterclasses duidelijk geworden dat Defensie en de zorg veel overeenkomsten hebben en dat beide werelden veel van elkaar kunnen leren. Ik ben dan ook zeer tevreden over hetgeen de masterclasses mij hebben geboden. De bijdragen vanuit de Defensie point- of-view waren voor het meest interessant omdat ik Defensie eigenlijk slecht ken en er ook een ander beeld van had.  Wat mij aangenaam verraste was de open en eerlijkheid waarmee zowel de militaire- als civiele sprekers vertelde over hun ervaringen in relatie tot uitdagingen waar zijn in hun eigen werkt mee te maken hadden. Heel eerlijk en informatief.  Hoe ik deze nieuwe kennis en inzichten in de praktijk ga toepassen, daar ben ik nog niet helemaal uit. Wel weet ik dat er (veel) winst te behalen valt in de samenwerking tussen Defensie en zorg. Mede daarom wil ik deze masterclass van harte aanbevelen.

Page 1 of 2:
«
 
 
1
2
 
»
 

 

De masterclass reeks | Anders Kijken is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.