Masterclass Reeks | Anders Kijken

In het kort

Formules voor succes

Formules voor succes 02

De afgelopen jaren is de wereld enorm veranderd: mondialiteit is een grotere rol gaan spelen en landen zijn zich anders tot elkaar gaan verhouden, zwaartepunten in economische ontwikkeling verschuiven en markten splitsen zich steeds meer op in deelmarkten met een niche karakter, (be)dreigingen wisselen en hebben hun eigen karakteristieken, innovaties vinden sneller plaats. En aan organisaties worden steeds hogere eisen gesteld; met name aan hun overlevingskansen op dit complexe speelveld; ofwel “business continuity”.

De kwestie is hoe op deze veranderende wereld in te spelen en van wie kunnen we leren.

Opmerkelijk genoeg hebben militaire organisaties in de afgelopen eeuwen eenzelfde ontwikkeling doorgemaakt. Militaire organisatie opereren, al sinds mensen heugenis, op het scherpst van de snede in een vaak sterk ‘concurrerende’ en complexe omgevingen. Inspelen op, en gebruik maken van op deze omgeving is één van de belangrijkste succes bepalende factoren.

» Meer hierover

Militaire organisaties kunnen andere organisaties op allerlei terreinen inspireren. Ook zij kennen een groot aantal organisatievormen met de daarbij horende wijze van strategiebepaling, informatieverzameling, besluitvorming, leidinggeven en uitvoering. Meer nog dan in het verleden hebben ze de afgelopen decennia geleerd om flexibel op elke verandering van in- en externe omstandigheden in te spelen. Deze flexibiliteit is ongekend en van levensbelang – in sommige gevallen letterlijk. Behalve raakvlakken zijn er ook verschillen: een militaire operatie ontplooien is immers echt wat anders dan een bedrijf winstgevend maken en houden.

Kortom: er valt van elkaar veel te leren, zeker als de gelegenheid zich voordoet om Bedrijfsleven en Militair te spiegelen.

Ze kennen ook een groot aantal organisatievormen en de daarbij horende wijze van leidinggeven, informatieverzameling, besluitvorming en uitvoering. Ze hebben de afgelopen decennia, nog meer dan in het verleden, geleerd om flexibel op elke verandering van omstandigheden in te spelen. Binnen enkele dagen kunnen ze zich transformeren vanuit een staande organisatie op een locatie naar een organisatie die soms duizenden kilometers ver weg in een netwerkachtige constructie samenwerkt met een veelheid aan andere militaire en civiele organisaties. Deze flexibiliteit is ongekend en kan andere organisaties op allerlei terreinen inspireren.

» Minder weergeven

Wij bieden u

Een unieke masterclass reeks kenmerkt zich door het onderling delen van kennis en eigen ervaringen waarbij deelnemers in dat leerproces worden begeleid door deskundigen. Deze reeks masterclasses richt zich, naast wat u kunt leren van andere bedrijven en organisatie, vooral op wat u kunt leren van militaire organisaties. Dit onder begeleiding van militaire en civiele deskundigen.

In een zestal masterclasses brengen we theorie en praktijk uit Bedrijfsleven en Militair bij elkaar. U zult zien wat de samenhang is tussen strategiebepaling, informatiemanagement, besluitvorming, team performance en leiderschap. Door de onderlinge discussies met deskundige begeleiding scherpt u uw blik op de materie. Middels het gebruik van praktijkgerichte cases laten we u complexe situaties doorleven. U ondervindt in verschillende realistische scenario’s hoe u de opgedane kennis kunt toepassen en daarmee in uw eigen organisatie in de toekomst het verschil kan maken.

Voor wie?

U bent omgevingsbewust en ambitieus. U wilt niet doen wat iedereen doet, u wilt “out of the box” uw horizon verbreden. U wilt een verschil maken. Vandaar ook uw nieuwsgierigheid naar beproefde leiderschaps- en management inzichten uit een andere, voor u nog onbekende wereld. Daar wilt u meer van weten door horen, zien beleven en voelen . U bent bereid om uw eigen ervaringen in te brengen en te delen met anderen om wederzijds te leren.

Daarnaast loopt u met vraagstukken rond die gerelateerd zijn aan de thema’s van deze masterclasses. Uw vraagstukken in richting bepalen en koers houden betreffen bijvoorbeeld:

 • Impact van buiten op de organisatie: hoe verantwoord omgaan met;
  wetswijziging, rampen, ziekten, concurrentieverhoudingen, vergrijzing, compliance, nieuwe technologie, enz.
 • Impact van binnen op de omgeving: hoe koers bepalen wat betreft;
  klantbinding in de keten binden, web/digitale dialoog, time-to-market verbeteren, concurrentievoordeel door kostenverlaging, enz.
 • In de staande organisatie: hoe richting en vorm geven aan;
  besturingsvraagstukken, voorkomen van inefficiency, klachtafhandeling, organisatie vormgeving, logistieke keten optimalisatie, standaardisatie, wendbaarheid, sourcing, enz.
 • In de veranderorganisatie: hoe richting bieden en de uitvoering besturen van;
  veranderactiviteiten, budgetoverschrijdingen, normen en standaarden, make or buy beslissingen, teambuilding, experimenteren met innovatieve ideeën.

 
 
Heeft u vragen of wilt u op de meer weten over dit of één van onze andere producten, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276. U kunt zich natuurlijk ook direct aanmelden.

Informatie aanvragen Direct aanmelden

 

De masterclass reeks | Anders Kijken is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.

Inhoud

Introductie

De masterclasses zijn ingedeeld naar drie hoofdthema’s. Elk aandachtsgebied behandelt vervolgens twee leidende topics die elk in een masterclass zullen worden behandeld.

 1. Strategie en Business Intelligence met de topics:
  S1: Toekomstvisie en Strategie
  S2: “Business Intelligence”- De Informatiefunctie 
 2. Leidinggeven (Commandovoering) onderverdeeld in:
  L1: Planning, Besluitvorming en Communicatie
  L2: Leiding en Sturing
 3. Uitvoering met:
  U1: Teamvorming
  U2 : Samenwerken

De opbouw van elke masterclass bestaat uit een inleiding, gevolgd door ervaringen uit de civiele en/of militaire wereld. Vervolgens vergelijken we beide invalshoeken met elkaar, duiden we overeenkomsten en verschillen en identificeren we “lessons-to-be-learned”. Als afronding zal een (actuele, fictieve maar herkenbare) casus nader worden beschouwd waarbij voldoende ruimte is voor discussie en inbreng van eigen casuïstiek.

De masterclasses vinden plaats op een goed bereikbare centrale locatie in Nederland. Ze beginnen om 14:30 uur en eindigen om 20:30 uur. Tijdens de masterclasses wordt gezorgd voor een goede maaltijd. Na afloop is volop gelegenheid om na te praten tijdens de borrel.

Het aantal deelnemers is minimaal 15 met een maximum van 25.

» Meer hierover


 

Masterclass S1 | TOEKOMSTVISIE EN STRATEGIE

Besturingsconcept 01

Organisaties en bedrijven floreren wanneer er meer aandacht besteed wordt aan zingeving en bezieling. Bedrijven die niet alleen door geld gedreven worden, maar menselijkheid hoog in het vaandel dragen doen het goed, zeker sinds de economische crisis. Logisch want medewerkers die achter de doelen van het bedrijf staan en weten wat hun rol in het grote geheel is, dragen hier actief aan bij en zijn loyaal.

Daarnaast zijn de bestaande “marktpositie” en mogelijke directe bedreigingen aspecten die voortdurend aandacht behoeven. Echter in de huidige sterk fluïde omgevingen is het cruciaal om te weten aan welke eisen een organisatie over enkele jaren zou moeten voldoen wil ze nog relevant zijn.

Het overleven nu en de kans om over enige jaren nog steeds te bestaan – ook wel het “voortzettend vermogen” genoemd – is sterk gerelateerd de kijk op de toekomst, de invulling daarvan en de ambitie c.q. het te bereiken doel.

Masterclass S2 | “BUSINESS INTELLIGENCE”- De informatiefunctie

Het bepalen van de strategie, het verkennen van een nieuwe markt, de lancering van een nieuw product of het nemen van een belangrijk besluit: het kan niet zonder de juiste informatie. Informatie verzamelen, ordenen, analyseren en op de juiste waarde inschatten kan op veel verschillende manieren.

Product- en merkintroducties mislukken, belangwekkende activiteiten komen onvoldoende tot hun recht en/of besluiten zijn onvoldoende onderbouwd omdat er geen goed marktonderzoek is verricht. De geschiedenis heeft de waarde van goede informatie of, beter gezegd, goede inlichtingen al vele malen bewezen. Veldslagen en oorlogen worden beslist doordat de ene partij voorsprong heeft en/of behoudt in de “informatie-loop” (Observe-Orient-Decide-Act (OODA-loop) en daarmee de omgeving voortdurend verrast. Er is dan sprake van “Informatie Dominantie”. Kortom, een sterk ontwikkeld en actief omgevingsbewustzijn is van essentieel belang.

Masterclass L1 | PLANNING, BESLUITVORMING EN COMMUNICATIE

Marktinformatie 01

Na het ontvangen of het zelf formuleren van een opdracht start het planningsproces waarbij het te bereiken doel centraal staat en waarbij alle belangrijke en minder belangrijke factoren worden meegewogen. Vervolgens zal men tot een besluit komen over de uitvoering en de respectieve bijdrage(n) van betrokkenen. Besluitvorming is een continu proces en heeft een cyclisch karakter: Plan-Do-Check-Act (PDCA).

Is het besluit eenmaal genomen dan is een goede communicatie daarover van essentieel belang. Een besluit heeft geen waarde als het niet op de juiste wijze gecommuniceerd wordt, en de uitvoering ervan wordt bewaakt en waar nodig bijgestuurd. Planning en Besluitvorming, leidinggeven en communicatie vormen één geheel. Immers, het te bereiken doel, de wijze van realiseren en de respectieve bijdragen moeten voor alle betrokkenen – de uitvoerenden, de overige betrokkenen en de omgeving – eenduidig zijn. 

Masterclass L2 | LEIDING EN STURING

Come-back-im-your-leader

Leidinggeven is het bewust beïnvloeden van gedrag van anderen om met volledig eigen inzet gezamenlijk het gestelde doel te bereiken. En tijdens dat proces naar het (eind)doel zal op gezette tijden (bij)sturing noodzakelijk zijn.

Leiderschap is dus één van de doorslaggevende factoren binnen het geheel van het richten en inrichten van organisaties. Immers, zonder het juiste leiderschap zullen de andere succesfactoren nauwelijks of nooit tot bloei kunnen komen. Maar onjuist leiderschap en sturing kunnen een organisatie ook opbreken en verandering naar stilstand doen omslaan. Een onderwerp waarover zeer veel opvattingen bestaan.

Bij de Krijgsmacht is leiderschap “core business”. Militairen noemen het geheel van besluitvorming, leidinggeven en bevelvoering: commandovoering. Commandovoering is het communiceren en vertalen ‘’door de rangen heen’’ van een – na zorgvuldig overleg over haalbaarheid en risicoanalyse – gekozen plan, dat wordt vastgelegd in een bevel. Dit plan wordt schriftelijk en mondeling toegelicht. In de meeste gevallen bereidt een staf de besluitvorming voor, genereert alternatieve opties (Courses Of Action), waarbij uiteindelijk één man, de commandant, het besluit neemt en ervoor verantwoordelijk is. In dit proces bestaat er binnen de beschikbare tijd ruimte voor discussie voor het doorleven van het besluit, het creëren van eenheid in het plan en draagvlak.

Het woord ‘commandovoering’ wordt vaak ten onrechte verward met het zonder tegenspraak opvolgen van bevelen van één man aan de top – kadaverdiscipline … Maar als dat echt zo zou verlopen in een moderne krijgsmacht, dan zou de strijd al op de eerste dag verloren zijn.

Masterclass U1 | TEAMS EN TEAMPERFORMANCE

Teams zijn de vitale organen voor succes binnen organisaties, zeker in snel veranderende omgevingen. Teams kunnen monodisciplinair van opzet zijn, of een samenvoeging van verschillende, elkaar aanvullende disciplines. In dat laatste geval spreekt men soms van “Task-Forces”.

Elk team levert een bijdrage aan de doelstelling van de organisatie en zal daarvoor moeten samenwerken met andere; maar ook intern is nauwe samenwerking een conditio-sine-qua-non wil de gewenste “output” kunnen worden geleverd. En die output zal aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen wil ze waardevol zijn. Alleen dan is sprake van toegevoegde waarde.

Het spreekt vanzelf dat teams gestuurd moeten worden om tot het gewenste resultaat te komen. Kortom: groepsdynamiek, kwaliteit en leiderschap gaan hier hand-in-hand!

 

Masterclass U2 | SAMENWERKEN

Samenwerken

In een fluïde maatschappij wordt het steeds minder relevant om in traditionele organisatiestructuren te denken. Vaak wordt dan van organisaties verwacht dat ze snel kunnen omschakelen; van het traditioneel organiseren naar samenwerken met een veelheid van andere partijen binnen een netwerk naar losse(re) samenwerkingsverbanden.

Netwerken tussen organisaties worden steeds belangrijker. Dat vereist een geheel andere wijze van denken en van benaderen van onderwerpen. Maar de veranderende omgeving vereist dat de partijen waarmee de samenwerking wordt c.q. moet worden aangegaan aan verandering onderhevig zijn. Wat betekent dit voor het opbouwen van relaties en het onderhouden daarvan?

» Minder weergeven

Heeft u vragen of wilt u op de meer weten over dit of één van onze andere producten, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276. U kunt zich natuurlijk ook direct aanmelden.

Informatie aanvragen Direct aanmelden

 

De masterclass reeks | Anders Kijken is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.

Docenten

 

Heeft u vragen of wilt u op de meer weten over dit of één van onze andere producten, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276. U kunt zich natuurlijk ook direct aanmelden.

Informatie aanvragen Direct aanmelden

 

De masterclass reeks | Anders Kijken is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.

Details

 

Deelnameprijs : € 3.095,-
D”Early bird” prijs : € 2.887,- (geldig tot 3 weken voor aanvang)
Aantal deelnemers : Min. 15, max. 20 personen
Duur : De masterclass reeks heeft 6 bijeenkomsten van 14:30 uur tot 20:30
Studiemateriaal : Volgt
Locatie : Kasteel De Hooge Vuursche | Hilversumsestraatweg 14 | 3744 KC | Baarn
Toelichting : De deelnamekosten voor deze masterclassreeks zijn exclusief 21% BTW, incl. documentatie, consumpties en diner. Alle prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen. De cursusgelden worden voor aanvang van de training gefactureerd en voldaan.

Wij bieden bedrijven en instellingen de mogelijkheid om één masterclassplaats te delen met max. drie deelnemers uit dezelfde organisatie. Tevens is het mogelijk om deze masterclassreeks “in-company” te organiseren, het min. aantal is 10 deelnemer. Wij informeren u graag over de voorwaarde en mogelijkheden.

 

Heeft u vragen of wilt u op de meer weten over dit of één van onze andere producten, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276. U kunt zich natuurlijk ook direct aanmelden.

Informatie aanvragen Direct aanmelden

 

De masterclass reeks | Anders Kijken is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.

Wanneer

 

De masterclass reeks heeft 8 bijeenkomsten van 14:30 uur tot 20:30. Hieronder vindt u de data.

 

Bijeenkomsten

1ste reeks 2018

2de reeks 2018

1. Toekomstvisie en Strategie 5 april 2018 27 september 2018
2. Business Intelligence 12 april 2018 4 oktober 2018
3. Planning, Besluitvorming en Communicatie 19 april 2018 11 oktober 2018
4. Leiding en Sturing 10 mei 2018 1 november 2018
5. Teamvorming 17 mei 2018 8 november 2018
6. Samenwerken 24 mei 2018 15 november 2018

 

Heeft u vragen of wilt u op de meer weten over dit of één van onze andere producten, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276. U kunt zich natuurlijk ook direct aanmelden.

Informatie aanvragen Direct aanmelden

 

De masterclass reeks | Anders Kijken is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.

Testimonials

 

Wij stellen het zeer op prijs als u na, of tijdens, het volgen van deze Masterclass Reeks een Review achterlaat.

 

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 6 reviews
by Carolien Ruiter on Masterclass Reeks | Anders Kijken
Organisatie: DanTrade (Danone company)
Functie: Market Risk Management Senior Analyst

Vanuit mijn interesse op gebied van strategie en besluitvorming wilde ik kennis opdoen over hoe verschillende organisaties strategie vertalen naar de werkvloer. Dat was voor mij de belangrijkste reden om me in te schrijven voor deze masterclass reeks. Tijdens de verschillende masterclasses kwam een ruim aantal inspirerende (en soms heel herkenbare) verhalen voorbij uit de civiele en militaire praktijk, met veel openheid over wat wel en niet heeft gewerkt. Dit heeft mij zeker ook begrip opgeleverd over hoe bepaalde zaken binnen mijn eigen organisatie lopen en ideeën over hoe daar mee om te gaan. Het onderwerp Bevelvoering, waarbij o.a. een systematische manier van aanpak naar voren kwam, was voor mij direct toepasbaar is in de praktijk. De fijne locatie en lekker eten zorgde voor een ontspannen sfeer en plezier en gaf ook ruimte aan waardevolle uitwisselingen. Ik beveel deze masterclass reeks dan ook zeer zeker aan.

Organisatie: Nederlandse Gasunie
Functie: Category Manager Energy & Services

De reden voor mij om mij in te schrijven voor de masterclass was dat ik nieuwsgierig was hoe een instituut als het leger omgaat met veranderingen en hoe zij zich daar op inricht. Dit met de achtergrond dat Gasunie voor een verandering staat en opnieuw haar license to operate moet gaan definiëren. Ik vond de masterclass reeks zowel zakelijk als persoonlijk erg interessant. Van elke masterclass heb ik één item in praktijk gebracht met positief effect en veel van de onderwerpen heb ik samen met mijn team een op een besproken. Ik raad deze masterclass reeks zeer zeker aan voor een ieder die werkzaam is in een sector die aan veranderingen onderhevig is (en welke sector is dat niet?). Er zijn veel meer overeenkomsten tussen civiel en het leger dan dat er verschillen bestaan. Ik durf nu wel de stelling aan dat m.b.t. zelfsturende teams de burgermaatschappij nog veel kan leren van het leger. Met name de openheid van de bijdrage uit het leger heeft mij erg positief verrast.

Ik was vooral nieuwsgierig naar de verschillen in de manieren van aansturing tussen het bedrijfsleven en het leger. Dat was voor mij de hoofdreden mij in te schrijven voor deze masterclass reeks. Het programma zit goed in elkaar en er goed over nagedacht. Ik ben dan ook absoluut tevreden over wat de masterclasses mij geboden hebben en beveelt deze reeks van harte aan.

Ik wilde het militaire domein beter binnen het civiele domein kunnen toepassen, dat was voor mij de reden om in te schrijven. Deze masterclass reeks heeft daarin voorzien en heeft mij veel inzichten opgeleverd. Daarom beveel ik de masterclass reek “Anders Kijken” van harte aan.

Organisatie: Alrijne ziekenhuis
Functie: Zorggroepmanager Acute en Intensieve Zorg

Mijn reden om in te schrijven voor de masterclass reeks “Anders Kijken” was mijn belangstelling voor Defensie in relatie tot de zorg. Het is mijn tijdens deze masterclasses duidelijk geworden dat Defensie en de zorg veel overeenkomsten hebben en dat beide werelden veel van elkaar kunnen leren. Ik ben dan ook zeer tevreden over hetgeen de masterclasses mij hebben geboden. De bijdragen vanuit de Defensie point- of-view waren voor het meest interessant omdat ik Defensie eigenlijk slecht ken en er ook een ander beeld van had.  Wat mij aangenaam verraste was de open en eerlijkheid waarmee zowel de militaire- als civiele sprekers vertelde over hun ervaringen in relatie tot uitdagingen waar zijn in hun eigen werkt mee te maken hadden. Heel eerlijk en informatief.  Hoe ik deze nieuwe kennis en inzichten in de praktijk ga toepassen, daar ben ik nog niet helemaal uit. Wel weet ik dat er (veel) winst te behalen valt in de samenwerking tussen Defensie en zorg. Mede daarom wil ik deze masterclass van harte aanbevelen.

Page 1 of 2:
«
 
 
1
2
 
»
 

 

De masterclass reeks | Anders Kijken is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.